Printvriendelijke versie
PDF

School- en studietoelagen 2012 - 2013... nu aanvragen!

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
Bookmark and Share

De aanvraag van School- en studietoelagen 2012-2013 kan gebeuren vanaf 1 augustus 2012 tot en met 1 juni 2013.

     
  • School- en studietoelagen zijn er voor bijna alle onderwijsniveaus: naast de toelagen voor leerlingen in het voltijds secundair onderwijs en studenten in het hoger onderwijs, bestaan er nu ook toelagen voor kleuters en leerlingen in het lager onderwijs en voor leerlingen in het deeltijds secundair onderwijs en in de leertijd bij Syntra
  •  
  • De inkomensgrenzen zijn gelijk voor alle onderwijsniveaus
  •  
  • Één op vier leerlingen/studenten komt in aanmerking
  •  
  • De aanvraagprocedure is eenvoudig en kan digitaal gebeuren
  •  

Schooltoelage voor kleuter- en lager onderwijs

Kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs komen in aanmerking voor een schooltoelage. Dezelfde inkomensgrenzen worden gehanteerd voor het basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs: zo kan een kind vanaf de kleuterschool tot aan het einde van zijn of haar studiecarrière rekenen op studiefinanciering.

Deeltijds secundair onderwijs

Naast leerlingen uit het voltijds secundair onderwijs kunnen nu ook leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs, jongeren die begeleid worden door een centrum deeltijdse vorming en jongeren in de leertijd (leercontract) bij Syntra, in aanmerking komen voor een schooltoelage.

Hoger onderwijs en studietoelagekrediet

Studenten kunnen vaker en gemakkelijker veranderen van opleiding met behoud van hun studietoelage.

Studenten beschikken namelijk over een studietoelagekrediet. Dat studietoelagekrediet is vergelijkbaar met een rugzakje waarvan de inhoud jaarlijks opgebruikt én opnieuw aangevuld wordt aan de hand van de studiepunten die de student verwerft. De studievoortgang wordt bepaald aan de hand van het aantal studiepunten waarvoor de student het afgelopen  academiejaar geslaagd was. Zolang er studievoortgang is, kan een student in aanmerking blijven komen voor een studietoelage, ook bij verandering van opleiding.

Een student die niet geslaagd is, kan een beroep doen op het jokerkrediet.

Wie komt voor een toelage in aanmerking?

Naar schatting heeft één op vier leerlingen en studenten recht op een school- of studietoelage. De belangrijkste voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet te hoog is. Naast het inkomen spelen de nationaliteit en de aanwezigheid op school ook een rol.

Aanwezig?

Kleuters moeten een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school. Het aantal dagen dat ze aanwezig moeten zijn, stijgt bovendien met de leeftijd. Voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs geldt dat ze niet meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig mogen zijn. Als de leerling te vaak afwezig is, wordt de toelage het volgende schooljaar ingehouden of teruggevorderd.

Hoe hoog is de toelage?

Kleuters krijgen een vast bedrag van 87,33 euro.

• Een schooltoelage voor lager onderwijs bedraagt 98,25 tot 196,49 euro.

• Voor het voltijds secundair onderwijs varieert de toelage van 122,36 euro tot 2.928,89 euro

• Voor het deeltijds leerplichtonderwijs varieert de toelage van 102,93 euro tot 428,85 euro.

• Voor het hoger onderwijs varieert de toelage van 240,16 euro tot 5.003,89 euro

Eenvoudige aanvraagprocedure

Opgelet!

U kunt de school- en studietoelage aanvragen vanaf 1 augustus 2012 tot en met 1 juni 2013.

De aanvraagprocedure is eenvoudig. Als uw gezin zowel kinderen in het basisonderwijs als in het secundair of hoger onderwijs heeft, hoeft u maar één dossier in te dienen. Het aantal toe te voegen documenten is beperkt: een aanslagbiljet van de belastingen of een inschrijvingsformulier van de school is bijvoorbeeld niet meer nodig.

Bovendien kunt u de aanvraag online indienen: op de website www.studietoelagen.be kunt u digitaal een aanvraagformulier invullen. Een online aanvraag kunt u sneller indienen en bovendien kan de afdeling Studietoelagen online aanvragen ook sneller verwerken.

Uiteraard blijft het mogelijk om een papieren aanvraagformulier in te dienen. De formulieren kunt u downloaden van het internet en afdrukken, maar ze worden ook verspreid via universiteiten, hogescholen, schoolsecretariaten, CLB’s, OCMW’s, vakbonden, integratiecentra ….

Samenwerking met OCMW’s

Een OCMW kan samen met een aanvrager een school- of studietoelage digitaal aanvragen zonder dat deze persoon zelf de PINcode van zijn of haar e-id moet kennen. Beveiligd aanmelden (met e-id of federaal token) door de OCMWmedewerker is voldoende.

Het grote voordeel van dit project is de tijdswinst bij de behandeling van de aanvraag. De burger zal sneller een toelage krijgen. Bovendien heeft u de mogelijkheid om het dossier digitaal op te volgen en de aanvrager bij te staan als deze problemen heeft, bijvoorbeeld als hij of zij vragen heeft bij onze brieven of brieven van ons is kwijtgeraakt.

Het tweede jaar van dit project is achter de rug en werd positief onthaald. Vanaf 2011-2012 werd dit project opengesteld voor alle geïnteresseerde OCMW’s. Op dit moment nemen 1 op 3 OCMW’s deel.
Meer info: www.studietoelagen.be/dafintermediair/

Hulp bij uw aanvraag

Ouders die problemen ondervinden bij het invullen van de aanvraag, kunnen bij bovengenoemde instanties terecht voor gratis hulp. Ze kunnen ook bellen naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. Op dat nummer kunnen ze ook terecht met al hun vragen over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toelage.

Daarnaast kunt u ook op de bezoekdagen maandag en woensdag tussen 13u30 en 16u30 terecht in Brussel of de provinciale meldpunten. De exacte locaties kunt u eveneens op de website terugvinden.

Zitdagen

In het najaar van 2012 worden er ook per provincie “zitdagen” gehouden (zie www.studietoelagen.be). Op zo'n zitdag komt er een medewerker van de afdeling Studietoelagen naar de stad of  gemeente en biedt ouders persoonlijk hulp bij het invullen van de aanvraag.

Meer info: www.studietoelagen.be

terug naar home